KARTA POBYTU

Co to jest karta pobytu?

Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez koniczności posiadania wizy. Przy przekraczaniu granicy należy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu razem z ważnym paszportem zagranicznym.

 

W karcie pobytu znajdują się następujące informacje:

imię (imiona) i nazwisko jej posiadacza oraz imiona rodziców;
data, miejsce i kraj jego urodzenia;
adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
informacja o obywatelstwie;
informacja o płci;
informacja o wzroście w centymetrach i kolorze oczu;
numer PESEL (co to jest numer PESEL?), jeśli został nadany;
informacja o rodzaju udzielonego zezwolenia;
adnotacja „naukowiec”, jeśli zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane w celu prowadzenia badań naukowych;
adnotacja „Niebieska Karta UE”, jeśli zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
adnotację „dostęp do rynku pracy” – w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
linie papilarne;
nazwa organu wydającego kartę;
data wydania karty;
data upływu okresu ważności karty;
fotografia cudzoziemca;
adnotacja „ochrona międzynarodowa przyznana przez…(wskazanie państwa członkowskiego UE, które ją przyznano) w dniu … (data przyznania ochrony międzynarodowej)” – w przypadku, gdy cudzoziemiec uzyskał w Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jednocześnie przyznano mu ochronę międzynarodową w Polsce lub w innym kraju UE.

Jak uzyskać kartę pobytu?

Karta pobytu jest dokumentem wydawanym cudzoziemcowi, któremu udzielono:

Zezwolenia na pobyt czasowy;
Zezwolenia na pobyt stały;
Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
Statusu uchodźcy;
Ochrony uzupełniającej;
Zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

A zatem, aby uzyskać kartę pobytu w Polsce należy najpierw uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce.

POBYT
EWS