POLSKIE POCHODZENIE

Kogo uznaje się za osobę polskiego pochodzenia

Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:

1)      co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;

2)      wykazuje ona swój związek z polskością, w szczególności poprzez pielęgnowanie polskiej mowy, polskiej tradycji i zwyczajów.

Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się również osobę deklarująca narodowość polską, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie (osoba, która posiadała i utraciła obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r. może również starać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego  lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków, albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie, oraz wykaże ona swój związek z polskością w szczególności poprzez pielęgnowanie polskiej mowy, polskiej tradycji i zwyczajów.

Jak można zalegalizować pobyt cudzoziemca o polskim pochodzeniu?

Cudzoziemcy o polskim pochodzeniu mają możliwość zalegalizowania swojego pobyt w Polsce poprzez:

1)      ubieganie się o Kartę Polaka na podstawie polskiego pochodzenia;

2)      ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia.

3)      ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie ważnej Karty Polaka.

Karta Polaka nie oznacza nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlenia się w Polsce, ani prawa przekraczania granic Polski bez wizy. Na podstawie Karty Polaka cudzoziemiec może otrzymać bez opłat wizę pobytową długoterminową, uprawniającą do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy.

Osoba, której polskie pochodzenie zostało potwierdzone, może osiedlić się w Polsce na stałe – oznacza to, że taka osoba może ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały. W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia osoba dodatkowo powinna przedstawić dokumenty, potwierdzające polskie pochodzenie. W celu weryfikacji polskiego pochodzenia, cudzoziemiec zostanie wezwany na rozmowę do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie w trakcie wywiadu przedstawiciel Urzędu może zadać mu różne pytania w celu potwierdzenia związku cudzoziemca z polskością. Więcej informacji o przeprowadzeniu takiej rozmowy jest dostępnych poniżej.

Jakie dokumenty potwierdzają polskie pochodzenie?

Dokumentami i dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być:

 • polskie dokumenty tożsamości;
 • akty stanu cywilnego lub ich odpisy;
 • metryki chrztu;
 • świadectwa szkolne;
 • dokumenty potwierdzające związek z polskością;
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;
 • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
 • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis o polskim pochodzeniu tej osoby;
 • zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat polskiej narodowości ich posiadacza;
 • zaświadczenie organizacji polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;
 • prawomocna decyzja o polskim pochodzeniu wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji itp.

Ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały – jak odbywa się rozmowa cudzoziemca w Urzędzie w celu potwierdzenia związku cudzoziemca z polskością?

W toku postępowania o udzielenie zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia cudzoziemiec jest wezwany do Urzędu Wojewódzkiego do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie udzielenie zezwolenie na pobyt stały. Rozmowa w Urzędzie Wojewódzkim odbywa się w języku polskim i może trwać około 60 minut.

Przykładowe pytania, które mogą zostać zadane cudzoziemcowi w trakcie takiej rozmowy:

 1. Kiedy w Polsce świętuje się Boże Narodzenie? Jakie są tradycyjne dania tego święta?
 2. Kiedy odbyła się bitwa pod Grunwaldem? Kto w tej bitwie uczestniczył?
 3. Z jakiego ciasta piecze się baranka na Wielkanoc?
 4. Kto jest założycielem miasta Kraków?
 5. Co to jest tłusty czwartek?
 6. Kiedy obchodzony jest Dzień Niepodległości w Polsce?
 7. Co to jest śmingus dyngus?
 8. Jakie miasta były stolicami Polski?
 9. Co widnieje na polskim herbie?
 10. Jak wygląda polska flaga?
 11. Kim był Jan Paweł II?
 12. Kim był Adam Mickiewicz?
 13. Kim jest Lech Wałęsa?
 14. W którym roku  przyjęto w Polsce Konstytucję?
 15. Jakie święta w Polsce są dniami wolnymi od pracy?
 16. Kto z Polaków otrzymał nagrodę Nobla?
 17. Dlaczego Pan/Pani ubiega się o zezwolenie na pobyt stały?

Podczas rozmowy urzędnik zapisuje odpowiedzi cudzoziemca, a po rozmowie przedstawia cudzoziemcowi ich zapis. Cudzoziemiec powinien uważnie przeczytać tekst i jeżeli zgadza się z jego treścią, powinien podpisać się pod dokumentem.

POBYT
EWS