REZYDENT UE

Co to jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest zezwoleniem, które uprawnia do stałego pobytu w Polsce. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt jest wydawana na czas nieoznaczony. Sama karta pobytu jest ważna przez 5 lat, co oznacza, że co 5 lat należy kartę wymienić. Na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym niż Polska kraju. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 3 miesięcy w okresie półrocznym w celu turystycznym.

Kto może otrzymać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE może otrzymać cudzoziemiec, który:

  1. przebywał w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat;
  2. posiada stabilne i regularne źródło dochodu w ciągu 3 lat pobytu w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku (w przypadku osób, posiadających Niebieską Kartę okres stabilnych zarobków jest wymagany przez okres 2 lat);
  3. posiada ubezpieczenie zdrowotne;
  4. posiada zagwarantowane prawo do lokalu;
  5. przedstawi dokument potwierdzający posiadanie zameldowania czasowego albo zaświadczenie o braku możliwości uzyskania takiego zameldowania.

Procedura występowania o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Procedura uzyskania zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, toczy się w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym ds. cudzoziemców właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Wniosek musi zostać złożony przez cudzoziemca przebywającego w Polsce legalnie.

W celu ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE należy złożyć następujące dokumenty:

  1. wypełniony w języku polskim wniosek o wydanie zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  2. paszport zagranicznych do wglądu;
  3. 4 aktualne fotografie;
  4. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  5. zagwarantowane prawo do zamieszkania w lokalu mieszkalnym, w którym cudzoziemiec będzie przebywał.

W przypadku, gdy cudzoziemiec składa wniosek o zezwolenie na rezydenta długoterminowego UE podczas swojego legalnego pobytu w Polsce, to wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w terminie. Pobyt w Polsce na podstawie stempla jest uznawany aa legalny (nawet w przypadku, gdy ważność wizy czy poprzedniej karty pobytu skończy się) do dnia wydania decyzji w sprawie karty pobytu, a w przypadku odwołania się od decyzji negatywnej, do momentu kiedy decyzja II instancji stanie się ostateczna.

Uwaga! Stempel w paszporcie nie uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen. Mając stempel, cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia, natomiast nie będzie mógł na jego podstawie  wrócić do Polski (aby wjechać z powrotem do Polski należy uzyskać ważną wizę).

Opłata

Opłata skarbowa za uruchomienie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wynosi 640 złotych. Opłata ta jest zwracana w przypadku decyzji negatywnej na wniosek osoby. W przypadku pozytywnej decyzji, cudzoziemiec musi zapłacić dodatkowo 50 złotych za wydanie karty pobytu.

Koszty te można opłacić w kasie urzędu wojewódzkiego, w którym toczy się procedura lub przelać je na konto urzędu. Informacje o numerze konta można uzyskać u właściwego wojewody, u którego zostanie złożony wniosek.

Długość procedury

Sprawa powinna zostać załatwiona w przeciągu 3 miesięcy.

Jeśli urząd wojewódzki nie załatwi sprawy w terminie, powiadomi o tym fakcie cudzoziemca, wyjaśniając przyczyny opóźnienia i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

http://www.migrant.info.pl

POBYT
EWS