STUDIA

Udzielamy pomocy w załatwieniu karty pobytu czasowego w celu kształcenia się na studiach.  Zapraszamy do kontaktu dla uzgodnienia szczegółów oraz cen.

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec aby studiować w Polsce?

Zasady ubiegania się o przyjęcia na studia są, co do zasady takie same dla wszystkich cudzoziemców (bez względu na to czy są obywatelami państw UE czy też pochodzą z państw spoza UE).

Cudzoziemiec, aby ubiegać się o przyjęcie na studia w Polsce musi spełnić następujące warunki:

• musi posiadać dokumenty na potwierdzenie legalnego pobytu w Polsce, np. wizę, kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce;

Rodzaj dokumentu uzależniony jest od tego czy cudzoziemiec jest obywatelem państw UE czy też pochodzi z kraju spoza UE. Jest to naturalną konsekwencją zróżnicowanych zasad legalizacji pobytu w Polsce przez obywateli UE oraz obywateli państw spoza UE. Więcej na ten temat znajdziesz w rozdziale: Jak zalegalizować pobyt w Polsce?;

• musi wykazywać się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku studiów; poszczególne kierunki studiów np. techniczne, medyczne mogą wymagać dodatkowych zaświadczeń o stanie zdrowia;

• musi posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego w polskim Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu nauki;

• musi wykazać się znajomością języka, w którym zamierza studiować poprzez okazanie dokumentów potwierdzających znajomość danego języka, tj. certyfikatu językowego, świadectwa ukończenia szkoły lub studiów w języku, w którym mają być prowadzone zajęcia na wybranym przez cudzoziemca kierunku studiów; jeśli cudzoziemiec zamierza studiować w języku polskim może być konieczne ukończenie rocznego kursu przygotowawczego z tego języka (więcej na ten temat w rozdziale Znajomość języka polskiego);

• musi posiadać dokumenty potwierdzające ukończenie przez cudzoziemca szkół i studiów w Polsce lub za granicą, które pozwalają mu na podjęcie wybranych studiów w Polsce (np. świadectwa dojrzałości, dyplomy szkół wyższych); świadectwa i dyplomy uzyskane przez cudzoziemca za granicą muszą być zalegalizowane w Polsce

http://www.yourpoland.pl 


Rozdział  6   Działu V

USTAWY z dnia 12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

Art. 144. 1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich, zwanych dalej „studiami”, także wtedy, gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie

studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) cudzoziemiec przedłoży:

a) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów,

b) dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne;

2) cudzoziemiec posiada:

a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia

lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.

2. Zezwolenia w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach

magisterskich albo studiach trzeciego stopnia udziela się także cudzoziemcowi, który zamierza odbyć kurs przygotowawczy

do podjęcia nauki na tych studiach w języku polskim i spełnia warunki określone w ust. 1.

Art. 145. 1. Pierwszego zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, udziela się na okres 15 miesięcy.

2. Jeżeli okoliczność będąca podstawą ubiegania się o zezwolenie, o którym mowa w art. 144 ust. 1, uzasadnia pobyt

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia udziela się na

czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące.

3. Zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 2, udziela się na okres trwania kursu przygotowawczego do podjęcia

nauki w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich

albo studiach trzeciego stopnia przedłużony o 3 miesiące.

Art. 146. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych

określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca

na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów, zawierającego imię i nazwisko cudzoziemca, datę i miejsce jego urodzenia,

obywatelstwo, numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz państwo wydania dokumentu tożsamości,

nazwę i adres jednostki prowadzącej studia, termin rozpoczęcia kształcenia, okres kształcenia, na jaki cudzoziemiec został

przyjęty, określenie formy i poziomu studiów, mając na uwadze uzyskanie informacji niezbędnych do wydania zezwolenia

na pobyt czasowy w celu kształcenia oraz ujednolicenie danych zawartych w zaświadczeniu i formy zaświadczenia.

Art. 147. Poza przypadkami, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9, cudzoziemcowi odmawia się udzielenia

zezwolenia, o którym mowa w art. 144, gdy:

1) posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu podjęcia lub kontynuacji studiów lub szkolenia zawodowego, o którym

mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. b, lub

2) wykonuje pracę lub prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że ubiega się

o udzielenie mu kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 144.

Art. 148. 1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 100 ust. 1, cudzoziemcowi można odmówić udzielenia kolejnego

zezwolenia, o którym mowa w art. 144, gdy nie zaliczył roku studiów w określonym terminie.

2. Poza przypadkami, o których mowa w art. 101, cudzoziemcowi można cofnąć kolejne zezwolenie, o którym mowa

w art. 144, gdy nie zaliczył roku studiów w określonym terminie.

Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 1650

 

Art. 149. 1. Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 144, powinno być

prowadzone z uwzględnieniem terminu rozpoczęcia nauki przewidzianego programem studiów oraz w sposób ułatwiający

przyjmowanie w celu podjęcia lub kontynuowania studiów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców, którzy

uczestniczą w programach Unii Europejskiej wzmacniających mobilność do Unii Europejskiej jako obszaru docelowego lub

w obrębie Unii Europejskiej.

2. O udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 144, wojewoda zawiadamia rektora uczelni lub kierownika

innej jednostki prowadzącej studia, wskazanej przez cudzoziemca we wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia.

3. Rektor uczelni lub kierownik innej jednostki prowadzącej studia niezwłocznie zawiadamia pisemnie wojewodę, który

udzielił cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 144, o skreśleniu cudzoziemca z listy studentów, a także o niezaliczeniu

roku studiów w określonym terminie.

Art. 150. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa

pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków, o których mowa w pkt 1, zgodnie z prawem.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów uwzględni konieczność określenia takiej minimalnej

wysokości środków finansowych, o których mowa w ust. 1, aby były one wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu bez konieczności

korzystania z pomocy społecznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

POBYT
EWS