Z MAŁŻEŃSTWA

 

Zezwolenie na pobyt stały może otrzymać cudzoziemiec, który pozostaje w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim zawartym z obywatelem Polski przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem  tego wniosku mieszkał w Polsce nieprzerwanie   przez co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski lub na podstawie uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,

Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt stały toczy się w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym ds. cudzoziemców w województwie, w którym mieszka cudzoziemiec.

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały osobiście w czasie swojego legalnego pobytu w Polsce.

Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na pobyt stały:

  1. wypełniony wniosek o udzielenia zezwolenia na pobyt stały;
  2. 4 aktualne fotografie;
  3. ważny paszport zagraniczny do wglądu;
  4. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
  5. dowód opłacenia opłaty skarbowej.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć w przypadku pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim:
– aktualny odpis aktu małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku);
– kserokopię dowodu osobistego małżonka;
– w przypadku posiadania wspólnych dzieci – odpisy aktów urodzenia;
– zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa;

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt stały jest wydawana na czas nieoznaczony. Sama karta pobytu jest ważna przez 10 lat, co oznacza, że co 10 lat należy kartę wymienić.

Na podstawie zezwolenia na pobyt stały wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym, niż Polska kraju.

Zezwolenie na pobyt stały uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 90 dni miesięcy w okresie 180 dni w celu turystycznym.

POBYT
EWS