ZATRUDNIENIE

Praca w Polsce

Aby móc pracować na terytorium Polski każdy cudzoziemiec musi zasadniczo posiadać pozwolenie na pracę. Z tego obowiązku zwolnieni są obywatele niektorych państw europejskich.

Pozwolenie na pracę jest wymagane w następujących przypadkach:

gdy cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział znajduje się na terytorium Polski;
gdy cudzoziemiec, w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej przebywa na terytorium Polski przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym;
gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału lub zakładu na terytorium Polski i jest delegowany na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (tzw. usługa eksportowa);
gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4.

Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę na terytorium Polski, podlega karze grzywny nie niższej niż 1.000 zł. Karalne jest także nielegalne zatrudnianie cudzoziemców: kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

http://www.yourpoland.pl

POBYT
EWS